Hematologia

Secció Proves Camp d'aplicació
CITOLOGIA I HISTOLOGIA HEMATOLÒGICA Hemograma.Mielograma. Punció ganglionar. Biòpsia medul·la òssia
 • Diagnòstic citològic de sang perifèrica
 • Diagnòstic citològic de medul·la òssia i altres teixits hematopoiètics
 • Diagnòstic citològic de líquids biològics
 • Estudi histològic de medul·la òssia
 • Citoquímica de teixits hematopoiètics

IMMUNOFENO- TIPATGE. CITOFLUOROMETRIA DE FLUXE

Marcadors cel·lulars (CD3, CD4, CD5, CD8, CD10 -CALLA-, CD11c, CD19, CD20, CD23, CD25, CD30 -Ki-1-, CD56,...)

 • Diagnòstic de síndromes limfoproliferatives cròniques (SLPC):
 • SLPC-B
 • SLPC-T
 • Limfomes
 • Estudi de poblacions limfocitàries
 • Estudi de leucopènies i leucocitosis
 • Diagnòstic de leucèmies agudes
 • Estudi d'anticossos antiplaquetaris

BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA APLICADES AL DIAGNÒSTIC HEMATOLÒGIC

PCR (Reacció en cadena de la polimerasa). Southern y Northern Blot. Cariotips.

 • Detecció de clonalitat (reordenaments)
 • Diagnòstic de limfomes no hodgkinians (LNH):
  • LNH folicular: bcl-2, t (14;18)
  • LNH mantle: bcl-1, t (11;14)
 • Diagnòstic de leucèmia mieloide crònica: bcr/abl, t (9;22)
 • Diagnòstic de leucèmia aguda promielocítica: pml/rar, t (15;22)

IMMUNOHEMATOLOGIA

Determinació de grups sanguinis. Fenotipatge eritrocitari. Test de Coombs directe i indirecte

 • Diagnòstic d' anèmies hemolítiques autoimmunes
 • Estudi de crioaglutinines
 • Estudi d' aloinmunitzacions en embarassades
 • Estudi de la malaltia hemolítica del nadó

HEMOSTÀSIA

Proves de coagulació. Dosificació de factors (VII, VIII, IX, von Willebrand, proteïnes C y S, antitrombina III,...). Productes de degradació del fibrinògen (PDF) i D-Dímer.

 • Estudi de diàtesis hemorràgiques
 • Diagnòstic d' hemofílies
 • Estudi de la malaltia tromboembòlica

ERITROPATOLOGIA

Morfologia eritrocitària. Electroforesi hemoglobines. Solubilitat hemoglobínica

 • Estudi d'anèmies
 • Detecció de talasèmies
 • Diagnòstic d'hemoglobinopaties