Bioquímica

Secció Proves Camp d'aplicació
GLÚCIDS I LÍPIDS Glucosa, Hb A1C, insulina, colesterol i fraccions, triglicèrids, lipidograma, NEFA, lipoproteines, corbes ...
 • Diabetes
 • Hiperlipidèmies
 • Trastorns alimentaris i d’absorció
ELEMENTS, IONS I INTERMEDIARIS METABÒLICS Ionograma, calci, fòsfor, magnesi, ferro, ferritina, transferrina, CTFF, folat, vitamina B12, urea, creatinina, urat ...
 • Estudi de la funció renal
 • Estudi del metabolisme del ferro. Anèmies
 • Síndromes de malabsorció
PROTEÏNES, ENZIMS I FUNCIÓ HEPÀTICA Transaminases, GGT, ALP, LDH, amilasa, lipasa, CK, proteinograma ...
 • Trastorn hepatobiliars, pancreàtics
 • Metabolisme de les proteïnes, gammapatíes
HORMONES T3, T4, TSH, FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona, DHEA, DHEAS,HCG, prolactina ...
 • Diagnòstic de la patología tiroidea
 • Estudi de la funció ovàrica, testicular ...
 • Diagnòstic de la patología de l’hipòfisi
 • “Screening” prenatal
FÀRMACS I DROGUES Clomipramina, imipramina, benzodiacepines, liti, antibiòtics, amfetamines, cannabis, cocaína, opiacis ...
 • Estudis farmacològics
 • Control de l’absorció medicamentosa
 • Estudi de drogues d’abús
BIOQUÍMICA URINÀRIA Glucosa, proteïnes, creatinina, calci, fòsfor...
 • Estudis d’excreció 24 hores
 • Bioquímica seca (urianàlisi)