Anàlisi d’elements minerals en el cabell

El contingut d’elements minerals en el cabell és una determinació molt útil per a l’avaluació de l’estat nutricional, d’ingesta, de carència o excés d’aquests elements en un pacient. El cabell, amb el seu metabolisme lent, reflecteix l’estat promig dels elements minerals de l’organisme dels últims tres mesos. Es un teixit molt estable i no depèn de fluctuacions puntuals i per tant molt més fiable per a un seguiment que una anàlisi de sang o orina, que mesuren els paràmetres en l’hora i dia de l’extracció.

Les principals aplicacions d’aquesta anàlisi inclouen:
  • Avaluació de l’ingesta alimentícia (dietes, malnutrició, anorèxia)
  • Valoració de l’absorció intestinal
  • Valoració de la biodisponibilitat dels aliments
  • Avaluació de l’eliminació excesiva
  • Comparació entre elements antagonistes (coure i zinc, etc)
  • Patología dermatològica
  • Exàmen de nivells tòxics (risc laboral, tractaments inadequats)
També és ben conegut l’interès que té aquesta anàlisi en toxicología, tant a nivell forense com per a determinar exposicions accidentals. L’alumini, l’arsènic, el cadmi, el coure, el plom i el mercuri són presents, desgraciadament, en moltes activitats diàries i laborals. Poden produir símptomes gastrointestinals, hepatotòxics, neurotòxics, renals, etc.

Resumint, cal pensar que hi ha moltes patologíes associades a l’excés o al dèficit d’elements minerals i que és aquesta anàlisi de cabell per espectrofotometría d’absorció atòmica l’instrument més util que ara tenim per a detectar-los.
Estudi de Proves analítiques
ELEMENTS NUTRICIONALS Ca, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Zn
ELEMENTS TÒXICS Al, As, Ba, Cd, Hg, Pb
INDEXS RELACIONATS Ca/Mg, Ca/Zn, Ca/Fe, Fe/Cu, Zn/Cu